11 veljače 2008

Shi Ho Renshu Yon

Završno kretanje u četiri smjera - Shi Ho Renshu Yon uvodi Kizami Tsuki, Soto Mawashi Uke, Fumikomi Geri i Ura Tsuki naravno u kombinaciji odnosno povezano (Renketsu)

Sljedi zapis tehnika...

Shi Ho Renshu Yon

Hachiji Dachi Yoi (izgovaranje imena Kate)
Ritsu Rei
Zanshin

Yoko Hidari Ippon - Hidari Zenkutsu Dachi (renketsu) Hidari Soto Mawashi Uke Hidari Jodan Kizami Tsuki
Migi Fumikomi Geri Susume Migi Zenkutsu Dachi Migi Chudan Ura Tsuki
Migi Zentenkan Migi Zenkutsu Dachi (renketsu) Migi Soto Mawashi Uke Migi Jodan Kizami Tsuki
Hidari Fumikomi Geri Susume Hidari Zenkutsu Dachi Hidari Chudan Ura Tsuki

Hidari Hantenkan Hidari Zenkutsu Dachi (renketsu) Hidari Soto Mawashi Uke Hidari Jodan Kizami Tsuki
Migi Fumikomi Geri Susume Migi Zenkutsu Dachi Migi Chudan Ura Tsuki
Migi Zentenkan Migi Zenkutsu Dachi (renketsu) Migi Soto Mawashi Uke Migi Jodan Kizami Tsuki
Hidari Fumikomi Geri Susume Hidari Zenkutsu Dachi Hidari Chudan Ura Tsuki

Hidari Hantenkan Hidari Zenkutsu Dachi (renketsu) Hidari Soto Mawashi Uke Hidari Jodan Kizami Tsuki
Migi Fumikomi Geri Susume Migi Zenkutsu Dachi Migi Chudan Ura Tsuki
Migi Zentenkan Migi Zenkutsu Dachi (renketsu) Migi Soto Mawashi Uke Migi Jodan Kizami Tsuki
Hidari Fumikomi Geri Susume Hidari Zenkutsu Dachi Hidari Chudan Ura Tsuki

Hidari Hantenkan Hidari Zenkutsu Dachi (renketsu) Hidari Soto Mawashi Uke Hidari Jodan Kizami Tsuki
Migi Fumikomi Geri Susume Migi Zenkutsu Dachi Migi Chudan Ura Tsuki
Migi Zentenkan Migi Zenkutsu Dachi (renketsu) Migi Soto Mawashi Uke Migi Jodan Kizami Tsuki
Hidari Fumikomi Geri Susume Hidari Zenkutsu Dachi Hidari Chudan Ura Tsuki

Hanpon Nogare Musubi Dachi
Ritsu Rei